Kierownictwo i struktura biura - Centralne Biuro Śledcze

Kierownictwo i struktura biura

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego:
nadinsp. Igor PARFIENIUK

Zastępca dyrektora:
mł.insp. Robert SIERADZKI

Zastępca dyrektora:
podinsp. Rafał DERLATKA

p.o. Zastępcy dyrektora:
podinsp. Marek BOROŃ